تولید

 • رادیال کاری
 • مونتاژ ستون ها و تیرها و نصب سخت کننده ها
 • نصب قطعات الحاقی
 • تحویل کار به دستگاه نظارت
 • آماده سازی و رنگ آمیزی و اخذ تأییدیه از واحد QCکارخانه و نظارت جهت خروج محصول
 • نصب بارکد
 • خروج محصول طبق درخواست سایت نصب
 • تهیه دفترچه فنی سازه
 • بررسی نقشه های ارسالی کارفرما
 • انعقاد قرارداد
 • تشکیل جلسه با مشاور و نظارت و کارفرما جهت بررسی نقشه ها و ارائه پیشنهادات در جهت بهبود روند کمی و کیفی تولید با بهترین کیفیت
 • ارائه برنامه زمان بندی و اخذ تأییدیه کارفرما
 • ورود مصالح – تست کیفیت و دپوی ورق
 • تهیه نقشه های SHOP DRAWING توسط نرم افزارهای روز دنیا و اخذ تأییدیه کارفرما و مشاور
 • برش کاری
 • تسمه سازی