سیستم مدیریت کیفیت

فرایند های کنترل کیفیت در شرکت دنا سوله به صورت برونسپاری توسط بازرسان جوش شرکت توس آزمون انجام می پذیرد.
برنامه‌های کنترل کیفیت شامل کنترل مونتاژ در مراحل برش، مونتاژ اولیه، مونتاژ نهایی، کنترل کیفیت جوش‌ها حین جوشکاری، کنترل کیفیت جوش‌ها پس از جوشکاری که شامل بازرسی چشمی و آزمایش‌های غیر مخرب و کنترل ابعادی قطعات و در نهایت کنترل کیفیت سند بلاست و رنگ می‌باشد.