نیروی انسانی

عناوین

لیسانس

فوق لیسانس

دکترا

تکنسین و سایر

 

 

اداری – مالی

 
 
7
 
 
 
3

مهندسی تولید و ساخت

23
2
 

فنی و مهندسی طراحی

11
4
 

اجرایی

   
235

سایر

 

   
15
 

 

جمع کل

 

300 نفر